Servizos

  • REALIZAMOS TÓDOLOS TRÁMITES NECESARIOS PARA A CONSTITUCIÓN DA COMUNIDADE

Legalización de libros, obtención do CIF, apertura de conta bancaria, contratación dos servizos necesarios…

  • VELAMOS POLO BO FUNCIONAMENTO DA COMUNIDADE

Coidamos do bo réxime do inmoble, as súas instalacións e servizos, facendo para estes efectos as oportunas advertencias e apercibimentos aos propietarios.

  • ELABORACIÓN DO PRESUPOSTO

Estudo e confección do presuposto tendo en conta os gastos previsibles. O preparamos coa debida antelación para sometelo á Xunta, propoñendo os medios necesarios para facer fronte a aqueles. Enviámolo a cada propietario e unha vez aprobado facemos un seguimento permanente do seu cumprimento.

  • CONSERVACIÓN E MANTEMENTO

Atendemos á conservación do inmoble, dispoñendo as reparacións e medidas que resulten urxentes, dando inmediata conta de elas ao Presidente ou, no seu caso, aos propietarios. Realizamos unha revisión periódica das instalacións comunitarias para comprobar o seu estado e, no caso de detectar algunha deficiencia ou recibir un aviso por parte dalgún propietario, damos parte ao provedor de servizos correspondente para que proceda a súa corrección.

  • REUNIÓNS DA XUNTA DE PROPIETARIOS

Redacción, emisión e envío a cada propietario das convocatorias das Xuntas. Asistimos a elas, realizando funcións de asesoramento e moderación.

  • EXECUCIÓN DE ACORDOS, COBROS E PAGOS

Executámolos acordos adoptados en materia de obras e efectuámolos pagos e realizámolos cobros que sexan procedentes.

  • ACTUAR COMO SECRETARIO DA XUNTA DE PROPIETARIOS

Redactamos as actas e as remitimos a cada propietario. Expedimos certificados. Ocupámonos tamén de custodiar a disposición dos propietarios a documentación da comunidade.

  • TRAMITACIÓNS

Tramitamos e xestionamos os asuntos que incumben á comunidade ante as distintas Administracións Públicas.

  • PROTECCIÓN DE DATOS

Inscribimos, gratuitamente, o ficheiro de propietarios no Rexistro Xeral de Protección de Datos.

  • SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

Concertado coa compañía AIG EUROPE LIMITED.

Los comentarios están cerrados.